Sprawozdanie finansowe
Jednostka sprawozdacza

Zesp
ˇ│ Szkˇ│ Publicznych
w Dobrzycy
ul. Szkolna 4a
63-300 Dobrzyca
1. Bilans jednostki bud┐etowej
2. Rachunek zyskˇw i strat. Wariant porˇwnawczy
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Wykaz danych zawartych w za│▒czniku
Informacja dodatkowa