Świetlica
Regulamin 
                 Świetlicy
Ś wietlica jest czynna od godziny 11.30 do godz. 15.30.
W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
L ubimy porządek i czystość.
I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
C hcemy chętnie pełnić dyżury.
A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.
A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o piękny język polski.
O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.
M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej
       korzystają było dobrze.
Zapewniamy opiekę uczniom
dojeżdżającym.
Troszczymy się o bezpieczeństwo
uczniów w czasie dojazdu do szkoły i
w drodze powrotnej.
Kształtujemy nawyki samodzielnego i
systematycznego odrabiania lekcji.
Rozwijamy twórczą aktywność
werbalną, muzyczno-ruchową i
plastyczną.
Rozwijamy i pobudzamy
zainteresowania i zamiłowania.
Pobierz Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy